Skip to content

Tafograf či tachograf? Čo to je?

Tafograf, kincel aj tacho. Každý to voláme inak! Ale...

Tafograf je tachograf a my ich overujeme

Veľa z vás vodičov, ktorí k nám prídete na overenie, hovorí: “prišiel som na tafograf“, “prišiel som na hento”, “prišiel som na kincel”. Tafograf je hovorový výraz a nie správne pomenovanie zariadenia. Tak isto ani “kincel“. Kincel je značka starých tafografov a píše sa to Kienzle (nemecky). Celý názov pre “tafografyje záznamové zariadenia v cestnej doprave, v skratke tachograf. Ale ak sa ti to tak páči, pre tento článok môžeme spraviť výnimku a písať o tafografoch. 

Tafograf! Prečo ho tu máme?

Tafograf bol z počiatku vymyslený z dôvodu, aby sa dala sledovať práca vodičov vo firmách. Keďže šofér je svojím spôsobom vetroplach, bolo ťažké vedieť, kedy robil a kedy nie. Postupom času, ako sa rozmohla cestná nákladná doprava, sa dramaticky zvýšila nehodovosť na cestách. Vodiči boli síce platení dobre, avšak za cenu takmer nonstop jazdenia. Vidina peňazí a preceňovanie svojich schopností spôsobilo vysokú úmrtnosť, nehodovosť vodičov či nevinných účastníkov premávky a chodcov. Dopravné podniky tlačili na výkon a šofér sa vidine zárobku len ťažko vedel brániť. Reakciou vlády bol digitálny tafograf.

Vodič povedal: Je to šikana!

Ťažko povedať, kolega. Dobre vieme, ako niektoré firmy tlačia na výkon šoférov. Nevieme si tak dobre predstaviť, ako by vyzerali cesty bez tafografov v takto hustej premávke a pracovnom tempe. Tafograf tu je na to, aby chránil šoférov pred nekonečnou prácou bez spánku a zároveň, aby chránil účastníkov cestnej premávky. Vláda si uvedomovala a štatisticky videla, čo dokáže spôsobiť nekontrolovaná 40 tonová súprava so spiacim šoférom. Každý si myslí, že sa to jemu nemôže stať, kým sa to nestane. Tak ešte raz. Tafograf chráni šoférov a ľudí na okolo! To, ako sa k tomu stavajú niektoré kontrolné úrady, je vec druhá. Ale takých vecí tu máme viac, že?

Ale prečo je to čím ďalej horšie!

Fyzika hovorí, akcia vyvoláva reakciu. Pokiaľ budú dopravné podniky a “mazaníšoféri klamať a vymýšľať spôsoby, ako tafograf a úrady oklamať, bude to len a len horšie. Je to ako neposlušný pubertiak, ktorý nevie pochopiť, že do knihy sa nečarbe. Vy ste ten pubertiak a štát je rodič. Ups!

A teraz jednoducho, čo to je? Ak nemáš rád technické veci, nečítaj už ďalej

Jednoducho… Primitívny počítač, ktorý zaznamenáva prejdenú vzdialenosť za súčasného meraného času (a tie nové to kontrolujú aj cez GNSS – európska obdoba amerického GPS systému). Okrem toho, berie údaje z IMS vozidla (tie staršie tafografy) a tie nové zo spomínaného GNSS – Global Navigation Satellite System. 

Ďalej poďme do problematiky trocha hlbšie a vážnejšie...

Tafograf je kontrolný merací prístroj, ktorý musí byť pevne spojený s motorovým vozidlom. Úlohou tachografu sú jeho klúčové vlastnosti a to sú:

 • indikuje a zároveň zaznamenáva okamžitú rýchlosť motorového vozidla za súčasného merania času
 • indikuje a zároveň zaznamenáva prejdenú vzdialenosť motorového vozidla za súčasného merania času
 • zaznamenáva (prípadne aj indikuje) aj ďalšie doplnkové údaje za súčasného merania času, ako napr. otáčky alebo jeden prídavný záznam (napr. spotrebu paliva)
 • zaznamenáva aj ďalšie nevyhnutné údaje za súčasného merania času ako je:

  čas jazdy

  čas prestávky/odpočinku

  čas pohotovosti

  čas ostatných prác

Záznamové zariadenia v cestnej doprave (ďalej len „tachografy“) sú základným prvkom pre dodržiavanie a kontrolu bezpečnosti cestnej premávky v Európskej únii u motorových vozidiel nad 3,5 t na prepravu tovaru a u motorových vozidiel s počtom miest na sedenie viac ako osem okrem miesta vodiča. 

Tachograf podlieha pravidelnej kontrole. Platnosť periodickej prehliadky záznamového zariadenia je 2 roky.  

Overovanie tachografov sa vykonáva  podľa zákona č. 157/2018 Z. z. a súvisiaca periodická prehliadka tachografov podľa zákona č. 461/2007 Z. z. priamo nadväzuje na legislatívu Európskej únie, na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ku ktorému bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 (ďalej len nariadenie Komisie EÚ 2016/799), ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov.

Od 01.06.2006

Musia byť všetky novo registrované motorové vozidlá nad 3,5 t na prepravu tovaru a motorové vozidlá s počtom miest na sedenie viac ako osem okrem miesta vodiča vybavené digitálnym tachografom.

Od 15.06.2019

Musia byť všetky novo registrované motorové vozidlá nad 3,5 t na prepravu tovaru a motorové vozidlá s počtom miest na sedenie viac ako osem okrem miesta vodiča vybavené digitálnym tachografom druhej generácie (ďalej len digitálny tachograf GEN2), ktorý bude možné uviesť do prevádzky už len s dielenskou kartou druhej generácie (ďalej len dielenská karta GEN2), ktorá bude kompatibilná aj s digitálnym tachografom prvej generácie (ďalej len digitálny tachograf GEN1).

Od 15. júna 2019

Môžu byť vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel len za podmienky, že sú vybavené digitálnym tachografom 2. generácie (smart tachograf). Uvedené platí pre prvé prihlásenie vozidiel v rámci celej Európskej únie.

Používanie tachografov sa v Slovenskej republike riadi podľa Zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave schváleného Národnou radou Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.11.2007.

Rozdelenie tachografov

Digitálne tachografy

Obsluha tachografu - Siemens VDO 1381 GEN2

Elektronické tachografy

Obsluha tachografu - Kienzle 1318

Povinosť od 01.01.1996

Elektronický tachograf je povinnou výbavou motorových vozidiel prvýkrát evidovaných do 30.04.2006 kategórie N1, N2 a N3 s prívesným vozíkom nad 3,5 t a M2, M3 s počtom miest na sedenie viac ako 8 okrem miesta vodiča. Na základe NR (EHS) 3688/92, všetky vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie po 01.01.1996 musia byť vybavené špeciálne opancierovanou elektrickou kabelážou. U vozidiel, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie pred 01.01.1996 sa dodatočná výbava, alebo výmena za opancierovanú elektrickú kabeláž nepožaduje.
V súlade s legislatívou SR opravu a montáž záznamových zariadení môžu vykonávať iba fyzické, alebo právnické osoby, ktoré sú držiteľom oprávnenia.

Povinosť od 30.04.2006

Digitálny tachograf je nové kontrolné zariadenie, ktoré dňom 01.05.2006 nahradilo doteraz používané analógové tachografy vo všetkých novo vyrobených motorových vozidlách kategórie N1 (s prívesným vozíkom), N2, N3 a kategórie M2 a M3 triedy II.Na karte vodičov sa okrem činnosti vodiča zaznamenávajú aj informácie o prevádzke, ako napr. prerušenie napájania, prerušenie komunikácie so snímačom, narušenie bezpečnosti systému, zasunutie karty počas jazdy, poruchy na karte alebo v tachografe, prekročenia rýchlostí, začiatok a koniec zmeny, krajina výjazdu a príjazdu, miesto vloženia a vybratia karty. V pamäti digitálnych tachografov sa zaznamenávajú údaje za všetkých vodičov, ktorých karty boli zasunuté v tachografe. Tachograf údaje na kartách vodičov a vo svojej pamäti zaznamenáva v UTC čase, t.j. v centrálnom svetovom čase.

Minútová regulácia

Digitálny tachografoch typu DTCO 1381 od verzie 1.4 zaznamenáva každú z činností vodiča podľa nového, tzv. „minútového pravidla“. Staršie verzie digitálnych tachografov na základe zákonom definovanej technickej špecifikácie zaznamenávajú jazdu už od trvania 5 sekúnd bez ohľadu na trvanie inej činnosti v danej minúte.

Digitálne tachografy od verzie 1.4 na základe novej, zákonom definovanej technickej špecifikácie zaznamenajú tú činnosť, ktorá v danej minúte trvá časovo najdlhšie. Príklad: pokiaľ v 1 minúte trvá jazda 29 sekúnd a zvyšných 31 sekúnd je iná činnosť, ako napr. odpočinok, tak tachograf zaznamená celú túto minútu ako odpočinok a nie ako jazdu, čo neplatí v prípade starších verzií digitálnych tachografov.

Pokiaľ nastane stav, že činnosti trvajú v 1 minúte rovnako dlho, t.j. 30 sekúnd, tak tachograf zaznamená poslednú z týchto činností. Počas jednej pracovnej zmeny je možné minútovým pravidlom, t.j. digitálnym tachografom typu DTCO® 1381 od verzie 1.4, predĺžiť čas jazdy o viac ako 30 min. čo mesačne znamená aj 10 hodín vedenia vozidla navyše.

Výmeny tachografov, dôležité dátumy a rok zmien je tu! Je to dôvod výpovedí šoférov?

Tento článok sme vybrali pre teba! Doporučujeme prečítať

Smart tachograf

Čo nové prináša smart tachograf - tachograf 2. generácie
Tachograf OUT na displeji tachografu

Automatické zaznamenávanie polohy

Nový tachograf GEN2 má rozhranie GNSS (Globálny navigačný satelitný systém) a vstavanú GNSS anténu. Ponúka prístup ku Galileo, GPS a GLONASS systémom vďaka vstavanému riešeniu a nie je potrebné pridávať externé prvky k tachografu. Tachograf zaznamenáva polohu na začiatku a konci pracovnej doby a vždy po troch hodinách jazdy.

Rýchla kontrola

Vďaka DSRC komunikácii môžu kontrolné orgány získať informácie o vozidle a prípadnom pokuse o narušenie tachografu počas jazdy. Podrobná kontrola sa vykoná len pri podozrení na manipuláciu. DSRC neprenáša osobné údaje vodiča.

Bezpečný prenos údajov o vodičovi a vozidle

Nový tachograf zabezpečuje prenos údajov do systémov vo firme. Vodič prostredníctvom tachografu potvrdí súhlas so spracovaním údajov.

Chcem patriť do skupiny truckerov na Facebooku

Skupina na Facebooku je vytvorená pre spojenie profesionálnych vodičov, manažérov a majiteľov dopravných firiem. V tejto skupine nájdeš rady, tipy a triky od nás či tvojich kolegov. Je to správne miesto na kladenie otázok či predávanie a kúpu tachografu, či príslušenstva okolo dopravy.

Ľudia pred tebou tiež čítali
aetr

AETR

AETR AETR je európska dohoda zaoberajúca sa prácou posádky vozidla zabezpečujúceho medzinárodnú cestnú dopravu AETR...

Čítať viac
Papier do tachografu

Papier do tachografu

Papier do tachografu – ako vybrať ten správny? Nesprávny papier môže znefunkčniť tachograf či spôsobiť...

Čítať viac

Objednaj sa na tachograf ešte dnes!

Overenie, diagnostika tachografov ale aj podávanie kariet vodičov a mnoho iného! Príď sa nám ukázať a pomôžeme so všetkým.