Skip to content
Home » Domov » Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Metrologické pracovisko na výkon overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografov), zriadené v spoločnosti: Mototach s.r.o. prijalo tento reklamačný poriadok metrologického pracoviska (ďalej len „MP“).

Čl. I.
Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri riešení reklamácií súvisiacich

s poskytnutím služby – overenia záznamového zariadenia poskytnutej zákazníkovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka. V prípade, ak je zákazník fyzickou osobou ako konečný spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Reklamovať možno len poskytnutie služby, ktorá bola úplne zaplatená. Vzhľadom na

to je potrebné vždy predložiť daňový doklad, zákazkový list, doklad o overení záznamového zariadenia, osvedčenie o evidencii vozidla. Reklamáciu možno uplatniť len po dobu platnosti overenia, ktorého sa reklamácia týka.

Z reklamácie musí byť zrejmá identifikácia MP, zákazníka (vr. kontaktných údajov), predmetu reklamácie, dátum a číslo overenia, dátum reklamácie, podpis oprávnenej osoby za zákazníka.

Miestom reklamácie je miesto vykonania služby.

Čl. III.
Poskytnutie služby – overenie záznamového zariadenia je ukončené prevzatím dokladu

o overení a vozidla, v ktorom je pevne nainštalované overené záznamové zariadenie s príslušenstvom. Zákazník podpisom na zákazkovom liste potvrdzuje naplnenie jeho požiadaviek na overenie bez odchýlok v metóde, postupoch, prevzatie dokladov a vozidla s overeným záznamovým zariadením, čím preberá na seba zodpovednosť za vady resp. nezhody. Ak však dodatočne zistí nezhody súvisiace s overením záznamového zariadenia, je oprávnený požiadať o preverenie postupu a použitej metódy formou reklamácie.

Reklamácia sa považuje za relevantnú, pokiaľ sa preukáže, že predmet reklamácie súvisí s výkonom činnosti MP a došlo k zanedbaniu alebo porušeniu povinností pri výkone overenia záznamového zariadenia a k nezhode s pracovným postupom resp. validovanou metódou MP.

Reklamácia sa neuznáva, ak po ukončení služby bol vykonaný zásah do záznamového zariadenia a/alebo jeho súčastí, resp. vozidla, čím došlo k ovplyvneniu jeho technických a/alebo metrologických parametrov, bez ohľadu na to, či boli spôsobené z nedbanlivosti, úmyselne, násilným poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciou, zásahom do napájania, elektrickým oblúkom, magnetom, prídavným zariadením, nedodržaním pokynov na obsluhu, nedodržaním prevádzkových podmienok podľa príslušných technických podmienok, alebo vyššou mocou, haváriou.

MP si vyhradzuje právo zamietnutia reklamácie, pokiaľ zo strany zákazníka nebudú predložené doklady potrebné kreklamácii a/alebo nebude poskytnutá súčinnosť, napr. nepristavenie vozidla, v ktorom je pevne namontované záznamové zariadenie – ako predmet reklamácie.

Čl. IV.
Reklamácia podaná ústnou formou priamo zodpovednému zástupcovi autorizovanej

osoby je so zákazníkom vybavená ústnou formou. V prípade, že ktorákoľvek zo strán nesúhlasí s vybavením reklamácie ústnou formou alebo je reklamácia podaná písomne, vykoná sa zápis do Reklamačného protokolu. Zápis do Reklamačného protokolu vykoná pracovník MP, ktorý reklamáciu prijal a bezodkladne otom informuje zástupcu autorizovanej osoby, ktorý zabezpečuje vybavenie reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená do 30-tich dní odo dňa jej doručenia. Lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia. V odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť na 60 dní, pričom je zákazník písomne informovaný o predĺžení lehoty. V prípade potreby poskytnutia súčinnosti zákazníka, bude na tú skutočnosť vyzvaný osobne alebo telefonicky, a ak súčinnosť neposkytne, tak bude opätovne vyzvaný písomne. Ak zákazník neposkytne súčinnosť v lehote 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy, resp. v dohodnutej lehote, bude reklamácia zamietnutá.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako opodstatnená, náklady za odstránenie nezhody v MP, vykonanie overenia záznamového zariadenia so zachovaním pôvodnej platnosti overenia, znáša MP. V prípade neopodstatnenej reklamácie, tieto trovy znáša zákazník. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, môže podať sťažnosť na MP.

Čl. V.
Reklamačný protokol sa vyhotoví dvojmo, z ktorého jedno vyhotovenie obdrží zákazník

a jedno vyhotovenie MP. V prípade, že sa reklamácii nevyhovelo, alebo nebola vybavená v lehote 30 dní, tak sa kópia reklamačného protokolu postúpi štatutárnemu orgánu spoločnosti, v ktorej je MP zriadené.

V prípade, že poskytnutie služby – overenie záznamového zariadenia bude predmetom súdneho sporu, tak spoločnosť resp. súd požiada ÚNMS SR, MDV SR, výrobcu resp. zástupcu výrobcu alebo inú nestrannú a dostatočne odborne znalú organizáciu v danej oblasti o nestranné posúdenie reklamácie. Trovy spojené s posúdením reklamácie znáša zákazník, až kým súd nerozhodne o trovách s tým súvisiacich.

Zákazník podaním reklamácie súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov, osobných údajov získaných pri preverení reklamácie a dôverných informácií. Zároveň súhlasí s poskytnutím osobných údajov a dôverných informácii tretím osobám za účelom nestranného posúdenia reklamácie.

V Pezinku, dňa 14.04.2022