Skip to content

Používanie kariet vodičov a krúžkov

Používanie kariet a krúžkov bez pokuty! Ako na to?

Používanie kariet vodičov a krúžkov kombinovane

 1. Vodiči sú povinní používať záznamové listy alebo karty vodiča každý deň jazdy od chvíle, keď prevzali vozidlo. Záznamový list alebo karta vodiča sa neodoberú pred ukončením dennej pracovnej doby, ak ich odobranie nie je oprávnené inak.
 2. Vodiči musia chrániť záznamové listy alebo karty vodiča a nesmú používať špinavé ani poškodené záznamové listy alebo karty vodiča.
 3. Keď sa vodič nachádza mimo vozidla a v dôsledku toho nemôže používať tachograf namontovaný vo vozidle, tak časové úseky uvedené v odseku 5 písm. b) bodoch ii), iii) a iv):a) sa v prípade vybavenia vozidla analógovým tachografom zapíšu do záznamového listu buď ručne, automatickým záznamom, alebo inými prostriedkami, čitateľne a bez znečistenia záznamového listu alebo
  b) v prípade vybavenia vozidla digitálnym tachografom sa zapíšu na kartu vodiča pomocou ovládača na manuálne zapisovanie nachádzajúceho sa na tachografe.
 4. Členské štáty neukladajú vodičom povinnosť predkladať tlačivá potvrdzujúce ich činnosť počas neprítomnosti vo vozidle.
 5. Ak je vo vozidle vybavenom digitálnym tachografom viac ako jeden vodič, každý vodič zabezpečí, aby bola jeho karta vodiča vložená do správneho slotu v tachografe.
 6. Ak je vo vozidle vybavenom analógovým tachografom viac ako jeden vodič, vodiči upravia záznamové listy podľa potreby tak, aby príslušné informácie boli zaznamenané do záznamového listu vodiča, ktorý práve jazdí.
 7. Vodiči zabezpečia, aby čas zaznamenaný na záznamovom liste súhlasil s oficiálnym časom v štáte evidencie vozidla.
 8. Vodiči uvedú do činnosti prepínače (práca, jazda, prestávka pohotovosť), aby nasledujúce úseky boli zaznamenané oddelene a zreteľne.
 9. Každý vodič vozidla vybaveného analógovým tachografom zapíše do svojho záznamového listu nasledujúce informácie:
  a) na začiatku používania záznamového listu – svoje priezvisko a meno;
  b) dátum a miesto, kde sa používanie záznamového listu začína, a dátum a miesto, kde sa toto používanie končí;
  c) evidenčné číslo každého vozidla, ku ktorému je pridelený, na začiatku prvej jazdy zaznamenanej na záznamovom liste a v prípade zmeny vozidla aj počas používania záznamového listu;
  d) údaje počítadla kilometrov:
  i) na začiatku prvej cesty zaznamenanej na záznamovom liste;
  ii) na konci poslednej cesty zaznamenanej na záznamovom liste;
  iii) v prípade zmeny vozidla počas pracovného dňa údaj na prvom vozidle, ku ktorému bol vodič pridelený, a údaj na ďalšom vozidle.
 10. Čas každej zmeny vozidla.
 11. Vodič vloží do digitálneho tachografu symboly štátov, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu. Vodič nemusí informácie uvedené v prvej vete prvého pododseku vkladať, ak tachograf automaticky zaznamenáva údaje o polohe v zmysle článku 8.
Pridaj sa do skupiny a poraď sa s kolegami po Slovensku

Skupina na Facebooku je vytvorená pre spojenie profesionálnych vodičov, manažérov a majiteľov dopravných firiem. V tejto skupine nájdeš rady, tipy a triky od nás či tvojich kolegov. Je to správne miesto na kladenie otázok či predávanie a kúpu tachografu, či príslušenstva okolo dopravy.

Ľudia pred tebou tiež čítali

Objednaj sa na tachograf ešte dnes!

Overenie, diagnostika tachografov ale aj podávanie kariet vodičov a mnoho iného! Príď sa nám ukazáť a pomôžeme so všetkým.