Skip to content

Kvalifikačná karta vodiča, jej obnovenie a vybavenie

Kvalifikačná karta vodiča nie je tachografová karta!

Kvalifikačná karta vodiča - ako ju získať?

Kvalifikačná karta vodiča je karta, ktorá potvrdzuje splnenie a oprávnenie žiadateľa jazdiť s nákladným vozidlom v cestnej doprave. Vodiči si často toto rozdelenie mýlia. Zatiaľ čo tachografovú kartu vydávajú overovacie strediská, kvalifikačnú kartu vodiča môžu vydávať len školiace strediská.

Kvalifikačná karta vodiča - kde ju získať?

Autoškola Progres

Na základe skúseností odporúčame navštíviť autoškolu Progres na stránke www.autoskolaprogres.sk, kde sa dozviete všetky potrebné informácie ohľadom kvalifikačnej karty vodiča aj telefonicky. Ich vozový park si môžete pozrieť aj na fanúšikovskej facebookovej stránke Autoškola Progres.

Výmeny tachografov, dôležité dátumy a rok zmien je tu! Je to dôvod výpovedí šoférov?

Ak si hľadal informácie o karte vodiča, navštív tento článok

Ako postupovať pri získaní Kvalifikačnej karty vodiča (KKV):

 1. Splnenie základných predpokladov žiadateľa,
 2. Absolvovanie kurzu v registrovanom školiacom stredisku,
 3. Ukončenie kurzu,
 4. Žiadosť o vydanie Osvedčenia o základnej kvalifikácii resp. pravidelnom výcviku vodiča,
 5. Žiadosť o vydanie Kvalifikačnej karty vodiča,
 6. Spracovanie žiadostí okresným úradom v sídle kraja,
 7. Doručenie Osvedčenia a KKV.

 

1. Splnenie základných predpokladov žiadateľa kvalifikačnej karty vodiča

Základným predpokladom na získanie kvalifikačnej karty vodiča a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii resp. pravidelnom výcviku vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá:

 • nákladnej dopravy – na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné,
 • osobnej dopravy – na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

Ďalším predpokladom je, že žiadateľ je štátnym občanom:

 • Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo
 • nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy.


2. Absolvovanie kurzu v registrovanom školiacom stredisku

Podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), rozdeľujeme kurzy na:

 • kurzy základnej kvalifikácie vodičov,
 • kurzy pravidelného výcviku vodičov.

Kurzy môže realizovať len školiace stredisko registrované podľa zákona č. 280/2006 Z. z. na vykonávanie takýchto kurzov na okresnom úrade v sídle kraja.

Registrácia, ktorú po splnení podmienok získa školiace stredisko definuje:

 • druhy kurzov, ktoré môžu vykonávať:
  • kurzy základnej kvalifikácie, alebo
  • pravidelného výcviku, alebo
  • základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
 • druhy dopravy, na ktoré môže kurz vykonávať:
  • osobná doprava, alebo
  • nákladná doprava, alebo
  • osobná a nákladná doprava.

Zoznam registrovaných školiacich stredísk s rozsahom ich registrácie nájdete členené po krajoch na www.kkv.sk v sekcii Dôležité kontakty. Len tieto strediská môžu vydávať kvalifikačnú kartu vodiča.

2.1 Kurz základnej kvalifikácie na kvalifikačnú kartu vodiča

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov :

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009,
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D,D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2008.

Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:

 • Riadny kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 280 hodín,
 • Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín,
 • Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 70 hodín,
 • Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín.

Rozdielový kurz základnej kvalifikácie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 280/2006 Z. z. môže absolvovať vodič:

 • nákladnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na osobnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj osoby, resp.
 • osobnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na nákladnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj náklad.

2.1.1 Riadny kurz základnej kvalifikácie

Riadny kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 280 hodín.

Riadny kurz základnej kvalifikácie absolvuje vodič:

 • nákladnej dopravy po dovŕšení veku 18 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C+Ealebo podskupiny C,
 • osobnej dopravy po dovŕšení veku 18 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
 • osobnej dopravy po dovŕšení veku 20 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní riadneho kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným Okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • „Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.

2.1.2 Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie

Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 140 hodín.

Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie absolvuje vodič:

 • nákladnej dopravy po dovŕšení veku 18 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+Ealebo podskupiny C1,
 • nákladnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny Calebo skupiny C+E,
 • osobnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa linky je kratšia ako 50 km,
 • osobnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
 • osobnej dopravy po dovŕšení veku 23 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní zrýchleného kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • „Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.

2.1.3 Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie

Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 70 hodín.

Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre nákladnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:

 • úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu,
 • dovŕšil vek 18 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C+E alebo podskupiny C.

Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre osobnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:

 • úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu,
 • dovŕšil vek 18 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
 • dovŕšil vek 20 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní riadneho rozdielového kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • „Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.

2.1.4 Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 35 hodín.

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre nákladnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:

 • úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu,
 • dovŕšil vek 18 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E,

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre osobnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:

 • úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa linky je kratšia ako 50 km,
 • dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
 • dovŕšil vek 23 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní zrýchleného rozdielového kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným okresným úradom v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • „Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.

2.2 Kurz pravidelného výcviku

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.

Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2014,
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2013,
 • osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace strediskoPotvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k:

 • vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
 • vydaniu „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.

3. Ukončenie kurzu

3.1 Ukončenie kurzu pravidelného výcviku vodiča

Vodičovi, ktorý úspešne absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace strediskoPotvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy.

Vzor „Potvrdenia o ukončení kurzu pravidelného výcvikupre nákladnú dopravu
Vzor „Potvrdenia o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ pre osobnú dopravu

Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ je podkladom pre príslušný oresný úrad v sídle kraja k vydaniu:

 • „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.

3.2 Ukončenie všetkých typov kurzu základnej kvalifikácie vodiča

3.2.1 Skúška

Vodič, ktorý úspešne absolvuje kurz základnej kvalifikácie v predpísanom časovom rozsahu, je povinný vykonať záverečnú skúšku. Skúšky sú vykonávané v termíne a mieste určenom príslušným Okresným úradom v sídle kraja za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Prevádzkovateľ školiaceho strediska v dostatočnom predstihu oznámi účastníkom kurzu dátum a miesto vykonania skúšky na kvalifikačna kartu vodiča.

Ak vodič svoju neúčasť na skúškach písomne ospravedlní a odôvodní (napr. potvrdená práceneschopnosť, zahraničná služobná cesta, dovolenka, úmrtie rodinného príslušníka, svadba a pod.), príslušný okresný úrad v sídle kraja mu určí náhradný termínvykonania skúšky.

Vodič musí absolvovať skúšku najneskôr do jedného roka odo dňa ukončenia kurzu!

3.2.2 Rozsah skúšky

Skúška na získanie základnej kvalifikácie vodiča pozostáva z overenia úrovne vedomostí vodiča formou teoretickej skúšky. Priebeh skúšky a činnosti súvisiace s jej vykonávaním organizuje predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie.

Skúška na získanie základnej kvalifikácie sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac 240 minút. Test obsahuje otázky z každej z odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č.1 oddielu 1 zákona. Test sa skladá zo 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov. Každá skupina sa skladá z 20 otázok. Na každú otázku sú možné štyri odpovede, z ktorých iba jedna je správna.

Vzor „Protokolu o vykonaní skúšky
  

3.2.3 Priebeh skúšky

Predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie

 • rozdá vodičom „Protokol o vykonaní skúšky“,
 • rozdá vodičom písomné testy,
 • oznámi presný čas začatia a čas ukončenia písomného testu,
 • vysvetlí spôsob zaznamenávania odpovedí na písomný test,
 • zabezpečí dozor a nerušený priebeh teoretickej skúšky,
 • zabezpečí, aby sa v miestnosti vykonávania skúšky nachádzali len vodiči a komisia,
 • na požiadanie vysvetlí nejasnosti v písomnom teste, nie však správnu odpoveď,
 • po uplynutí času skúšky zozbiera vyplnené „Protokoly o vykonaní skúšky“,
 • nesprávne označené odpovede vyznačí perom s červenou náplňou a vyhodnotí test.

3.2.4 Vyhodnotenie skúšky

Skúšobná komisia výsledok skúšky hodnotí na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba členovia skúšobnej komisie. Výsledky písomného testu hodnotí skúšobná komisia ustanoveným spôsobom stupňom „prospel“ alebo „neprospel“.

Skúšobná komisia hodnotí výsledok teoretickej skúšky vykonanej písomným testom stupňom:

 1. prospel“, ak vodič získal najmenej 14 bodov v rámci každej skupiny otázok,
 2. neprospel“, ak vodič získal v niektorej skupine otázok menej ako 14 bodov.

Vodič vyhovel pri skúške, ak celkový výsledok testu je hodnotený stupňom „prospel“!!

Ak vodič pri skúške neuspel, predseda skúšobnej komisie zabezpečí, aby bol v dodatku „Protokolu o vykonaní skúšky“ uvedený dôvod neúspešnosti vodiča. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku teoretickej skúšky potvrdzujú členovia skúšobnej komisie svojim podpisom.

Neoddeliteľnou súčasťou protokolu o vykonaní skúšky, ktorým bola hodnotená skúška stupňom „neprospel“ je aj dodatok s odôvodnením hodnotenia.

Ak sa vodič nezúčastní vykonania skúšky v riadnom ani v náhradnom termíne a neúčasť písomne neospravedlní, skúšobná komisia skúšku hodnotí stupňom „neprospel“ a dôvod uvedie v dodatku, ktorý je súčasťou „Protokolu o vykonaní skúšky“.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:

 • Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • Kvalifikačnej karty vodiča“.

3.2.5 Opakovanie skúšky na kvalifikačnú kartu vodiča

Vodič, ktorý pri skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Vodič o opakovanú skúšku musí požiadať okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom toho školiaceho strediska, v ktorom absolvoval kurz.

Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmych dňoch a najneskôr do jedného roka odo dňa nezloženia skúšky.

Pri opravnej skúške vodič absolvuje skúšku iba z toho tematického okruhu, z ktorého nevyhovel. Čas na vykonanie opravnej skúšky trvá na jeden tematický okruh 60 minút.

Ak vodič nevyhovie z viac ako jedného tematického okruhu, absolvuje opravnú skúšku v plnom rozsahu.

Ak vodič nevyhovel ani pri opakovanej skúške, alebo túto skúšku nevykonal do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní príslušného kurzu základnej kvalifikácie.

4. Žiadosť o vydanie „Osvedčenia“

Žiadosť o vydanie osvedčenia vodič vypĺňa po:

 • ukončení kurzu pravidelného výcviku na daný typ dopravy, resp.
 • po úspešne vykonanej skúške po niektorom type kurzu základnej kvalifikácie.

Vzor „Žiadosť o vydanie Osvedčenia

Vodič:

 • obdrží formulár žiadosti o vydanie Osvedčenia prostredníctvom školiaceho strediska;
 • skontroluje svoje osobné údaje uvedené v žiadosti – v prípade chyby túto v spolupráci s prevádzkovateľom školiaceho strediska opraví;
 • priloží kolok v predpísanej hodnote5,- €;
 • podpíše žiadosť;
 • žiadosť odovzdá na príslušný okresný úrad v sídle kraja.


5. Žiadosť o vydanie Kvalifikačnej karty vodiča

Žiadosť o vydanie KKV vodič vypĺňa po:

 • ukončení kurzu pravidelného výcviku na daný typ dopravy, resp.
 • po úspešne vykonanej skúške po niektorom type kurzu základnej kvalifikácie.

Vzor „Žiadosť o vydanie KKV

Vodič:

 • obdrží formulár žiadosti o vydanie Kvalifikačnej karty vodiča prostredníctvom školiaceho strediska;
 • skontroluje svoje osobné údaje uvedené v žiadosti – v prípade chyby túto v spolupráci s prevádzkovateľom školiaceho strediska opraví;
 • priloží kolok v predpísanej hodnote50,- €;
 • podpíše žiadosť;
 • do žiadosti nalepí svoju farebnú fotografiu rozmerov 35 x 45 mm;
 • žiadosť odovzdá na príslušný okresný úrad v sídle kraja.

6. Spracovanie žiadosti okresným úradom v sídle kraja

6.1 Spracovanie žiadosti o vydanie „Osvedčenia“

Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja od vodiča prevezme:

 • Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ resp. Protokol o vykonaní skúšky“;
 • vyplnenú žiadosť o vydanie osvedčenia,
 • kolok v predpísanej hodnote na uhradenie správneho poplatku za vydanie Osvedčenia.

Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja následne preverí splnenie predpísaných podmienok žiadateľa o vydanie Osvedčenia (vrátane zaplatenia správneho poplatku).

V prípade, že žiadateľ splnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá príslušné Osvedčenie.

V prípade, že žiadateľ nesplnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti pre nesplnenie podmienok.

Vzor „Osvedčenia“ pre nákladnú dopravu
Vzor „Osvedčenia“ pre osobnú dopravu

6.2 Spracovanie žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty vodiča

Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja  od vodiča prevezme:

 • Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ resp. Protokol o vykonaní skúšky“;
 • vyplnenú žiadosť o vydanie KKV;
 • kolok v predpísanej hodnote na uhradenie správneho poplatku za vydanie KKV.

Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja následne preverí splnenie predpísaných podmienok žiadateľa o vydanie Osvedčenia (vrátane zaplatenia správneho poplatku).

V prípade, že žiadateľ splnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečí vydanie Kvalifikačnej karty vodiča.

V prípade, že žiadateľ nesplnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle krajamu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti pre nesplnenie podmienok.

Vzor „Predná strana KKV
Vzor „Zadná strana KKV

7. Doručenie Osvedčenia a kvalifikačnej karty vodiča

Vydané „Osvedčenie“ a „KKV“ je vodičovi doručená spôsobom dohodnutým so zodpovedným zamestnancom Okresného úradu v sídle kraja.

Možnosti doručenia sú:

 • OSOBNE – na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja oproti podpisu,
 • POŠTOU – zaslané doporučene do vlastných rúk.

Odkaz na pôvodný článok:
http://www.kkv.sk/ako-ziskat-kkv-31.html

Chcem patriť do skupiny truckerov na Facebooku

Skupina na Facebooku je vytvorená pre spojenie profesionálnych vodičov, manažérov a majiteľov dopravných firiem. V tejto skupine nájdeš rady, tipy a triky od nás či tvojich kolegov. Je to správne miesto na kladenie otázok či predávanie a kúpu tachografu, či príslušenstva okolo dopravy.

Ľudia pred tebou tiež čítali
Tachografová karta

Karta vodiča

Karta vodiča Karta vodiča sa podáva už len digitálne za prítomnosti žiadateľa bez nutnosti priniesť...

Čítať viac
Tags: